Gary Horowitz
Gary Horowitz

GARY I. HOROWITZ供职于美国著名的HCH律师事务所。他为私人和商业飞机机主、运营商、租赁公司和贷款人提供代理飞机买卖、飞机运营、联邦和各州税务服务。